Nabídka služeb - revize:

  • Revize plynových zařízení
  • Zjištění závady a nedostatků, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení.
  • Návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků.
  • Vyhotovýme údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení.
  • Celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany
  • Uvedení spotřebiče do provozu.
  • Oprávnění k revizní činnosti pro domovní rozvody na plynná paliva (F1) spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva(G1)

  Revizi plynu,respektive plynových zařízení provádí kvalifikovaný pracovník, který má k tomuto úkonu platné osvědčení od inspektorátu TIČR

  Během revize technik prohlédne plynová zařízení, zkontroluje, jestli jsou v pořádku jeho funkce, zda fungují odtahové systémy a větrání a také musí zkontrolovat přítomnost oxidu uhelnatého. Neváhejte se nás na cokoliv zeptat. Rádi Vám poradíme a popřípadě dohodneme konkrétní řešení.

Jak častojsou nutné revize plynu a plynových zařízení?

Kontrola umístění, funkčnosti a těsnost hlavního ventilu 

 1x za 3 roky
Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávě větví stoupacích vedení 1x za 3 roky
Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti plynomě,regulátorů a těsnosti plynových spotřebičů 1x za 3 roky
Kontrola přítomnosti CO 1x za 3 roky
Kontrola plynových zařízení  1x za rok 
Zkouška plynovodu (prvotní nebo znovupřipojení)  každých 6 měsíců 
Servisní prohlídka plynových spotřebičů 1x za rok 

Užitečné zákony, vyhlášky, normy, TPG a TDG

174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

ČSN 73 4201. - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů

TPG 700 01. - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

ČSN 38 6405. - Plynová zařízení. Zásady provozu

TPG 702 04. - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně

ČSN EN 1775. - Plynovody v budovách pod tlak 5 bar

TPG 702 01. - Plynovody a přípojky z polyethylenu

21/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

TPG 704 03. - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek

 

251/2005 Sb. - o inspekci práce

TPG 934 01. - Plynoměry. Umísťování, připojování a provozní činnost

85/1978 Sb. - o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

TPG 704 01. - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách